program 2024

Et internasjonalt program

Viktigere enn noen gang er det at vi ser ut over egne landegrenser for inspirasjon og kunnskap. Andre land har stått i den demografiske og økonomiske utfordringen lenger enn oss. Fremtidens kommuner har funnet de beste og du kan møte dem i Arendal.

Flagg Nederland

NEDERLAND

Jos De Blok har revolusjonert hjemmesykepleien i Nederland.

Buurtzorg er en nederlandsk hjemmesykepleieorganisasjon som har vakt internasjonal oppmerksomhet for sin innovative bruk av uavhengige sykepleierteam for å levere god og kostnadseffektiv omsorg.

Ordet buurtzorg er nederlandsk for "nabolagsomsorg".

Flagg Irland

IRLAND

Irland er et lite land, men de har fått til store samfunnsendringer gjennom systematisk arbeid med "positiv aldring" og tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn.

I følge WHO er Irland best i klassen. Nettopp derfor kommer Aldersvennlig Irland til Fremtidens kommuner for å snakke om hvordan de får til planlegging og implementering på tvers.

Flagg Danmark

DANMARK

Danmark har "sluppet kommunene fri". Gjennom frikommuneforsøk er Middelfart kommune fristilt fra statlige og kommunale regler innen eldreområdet. På denne måten kan de eksperimentere og innovere uten byråkratiet og omfattende dokumentasjonskrav.

Som frikommune har Middelfart sett at hele organisasjonen kan arbeide annerledes og de kan gi mer frihet til innbyggere.

MED ELDRE I FOKUS

Demografiske endringer krever innovative løsninger for å møte fremtidens behov. Samarbeid på tvers av sektorer er essensielt for å utvikle bærekraftige og aldersvennlige samfunn. Vi må revurdere tradisjonelle tjenester for å sikre kvalitet og tilgjengelighet for våre innbyggere. Årets konferanse vil utforske tre områder som angår hele kommunen. 

ET GODT SAMFUNN

Et godt aldersvennlig samfunn fremmer livskvalitet og verdighet for alle generasjoner. 💜
Det styrker fellesskapet ved å inkludere og verdsette bidragene fra våre eldre innbyggere. 🌈✨.

Dette må løses i samarbeid på tvers og bør være et fokusområde for hele kommunen.

BO GODT HJEMME

Å sørge for at innbyggere kan bo godt og lengre hjemme, styrker deres selvstendighet og livsglede.
💖
Det bidrar også til et mer bærekraftig samfunn ved å optimalisere ressursbruk og helsefremmende tiltak.
🏡💡

Dette gjør vi for våre innbyggere, de ansatte og kommunens økonomi.

INNOVATIVE TJENESTER

Innovative tjenester er nøkkelen til å takle fremtidens velferdsutfordringer effektivt og med empati. 💡💜 De muliggjør skreddersydde og fleksible løsninger som møter den enkeltes behov og fremmer et inkluderende samfunn. 🌟🌿

Gjennom inspirasjon og kunnskap kan vi forstå HVORFOR og HVORDAN kommunen blir bedre.

Onsdag 5. JUNI

TORSDAG 6. JUNI
10:00 - 17:00

REGISTRERING på utsiden av Arendal kultur- og rådhus
09:00 - 10:00
10:00 - 11:40

Morten ser utviklingen i Norden fra Danmark. Med over 15 års erfaring med innovasjon i offentlig sektor deler han innsikt i nye velferdstrender og tverrsektorielle samarbeider. Som en ledende rådgiver, prosessleder og tidligere direktør for Mandag Morgen, belyser han nødvendigheten av dyptgående strategisk forandring i kommunene og deres samspill med omverdenen.

Irland har utmerket seg i «positiv aldring» og skaper et aldersvennlig samfunn gjennom målrettet planlegging og implementering. Ansett som en leder av WHO, vil en representant fra Aldersvennlig Irland dele hvordan nasjonale og lokale tiltak integreres for å støtte eldre i lokalsamfunnet. Det er et stort mulighetsrom som vi ennå ikke har åpnet i Norge.

Senteret for et aldersvennlig Norge har gjennom de tre årene senteret har vært i virksomhet jobbet med temaet aldersvennlig på tre nivåer; et overordnet samfunnsnivå – gjennom etablering av en partnerskapsordning, overfor kommune-Norge med utvikling og oppfølging av et nettverk og overfor senior-innbyggerne gjennom en inspirerende planlegge for å bli eldre-kampanje. I et aldersvennlig Norge er det mulighetene som står sentralt.

Vennesla har en innovative tilnærming til kommunal omstilling, som har gjort det mulig å omdirigere betydelige økonomiske ressurser til helse- og omsorgssektoren. Frivillighetsmeldingen de laget i 2021 og deres helse- og omsorgsplan, illustrerer et helhetlig engasjement for å styrke en bærekraftig helse- og omsorgssektor gjennom aktivt samskapingsarbeid med hele lokalsamfunnet. Venneslas innsats tilbyr en veiledende modell for andre kommuner som ønsker å forberede seg på fremtidens utfordringer og skape et aldersvennlig samfunn

Lunsj 11:40 - 12:30
12:30 - 14:00

Klepp kommune kan smykke seg med tittelen «Årets demensvennlige kommune». De har skapt et mer inkluderende samfunn for personer med demens. Kommunen har utmerket seg med en visjon om å ivareta alle borgere, understøttet av en dedikert innsats fra både offentlige ansatte og det lokale næringslivet. Dette omfatter alt fra kursing av lokale servicearbeidere til integrering av demensvennlige praksiser i samfunnsstrukturen, noe som sikrer at de med demens kan bo hjemme lengre og føle seg trygge og verdsatte i sitt eget miljø. Klepp kommune fortsetter å være en inspirasjon for andre kommuner i arbeidet mot et mer demensvennlig Norge.

 
 
 

Tre demenslandsbyer er tilstede og vil dele av sine erfaringer med nye innovative botilbud som kan inspirere til store og små endringer. Norske kommuner tar etter den nederlandske modellen for demenslandsbyer, som Hogeweyk. Dette er i tråd med nyere tankeganger om omsorg som fokuserer på å skape et mer hjemlig miljø fremfor tradisjonelle sykehjem. Demenslandsbyene i Norge bidrar til et mer normalisert dagligliv. Med et voksende antall eldre som trenger pleie, representerer disse landsbyene en fremtidsrettet løsning som integrerer samfunnet og øker livskvaliteten for demensrammede og deres pårørende.

I Lørenskog kommune har man tatt tak i utfordringene med ensomhet, utrygghet og svekket ernæringsstatus blant eldre gjennom innovative tiltak. Ved å anvende Folkelig sin metodikk, har kommunen etablert sosiale møteplasser som fremmer fellesskap og velvære på tvers av generasjoner. Disse møteplassene fungerer som vitale knutepunkter hvor eldre kan knytte bånd, dele måltider, og styrke sin sosiale og fysiske helse. Dette prosjektet illustrerer hvordan målrettet samfunnsinnsats kan transformere nabolag til aldersvennlige områder, som aktivt motvirker isolasjon og fremmer et inkluderende og trygt miljø for alle aldersgrupper.

14:20 - 15:35

Hva kan kommuner gjøre for å skape et aldersvennlig lokalsamfunn?
I aldersvennlige samfunn er det enkelt å ta vare på helsen sin, være aktiv, trygg sosial. Samtidig vet vi at kommunen må forvalte tjenestetilbudet med knappe ressurser. Hør hvordan Høyanger kommune setter arbeidet i system med anvendelse av verktøyet Friskus. En digital infrastruktur og folkehelseplattform som gjør både informasjon og mennesker tilgjengelige for hverandre. 

HEIME-prosjektet er et samarbeid mellom blant annet Porsgrunn kommune og Universitetet i Sørøst Norge. Målet er å styrke helsefremmende og tverrfaglige praksiser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for eldre som bor hjemme. Med fokus på å øke antall gode dager hjemme, utforsker prosjektet sentrale helsefaktorer, intervensjoner og samspill mellom pasienter, pårørende og helsepersonell. Ved å utvikle og forbedre helsekompetansen blant alle involverte bidrar HEIME til å støtte eldre i å bo lengre i egne hjem, samtidig som det legges til rette for en bærekraftig helseomsorg.

15:50 - 17:00

Velg dypdykkstematikken som passer best for deg

  • Aldersvennlig samfunn
  • Godt å bo hjemme
  • Innovativ tjenesteutvikling
17:30 - 19:30
Aperitif i baren på Tyholmen hotell


19:30
Konferansemiddag på tyholmen hotell

fredag 7. JUNI
09:00 - 12:30

09:00 - 10:15

Jos De Blok introduserer Buurtzorg, en banebrytende nederlandsk helseorganisasjon som har omdefinert hjemmesykepleie med sin unike modell basert på selvstyrte team av sykepleiere. Buurtzorg fokuserer på helhetlig og personlig omsorg levert direkte i pasientens hjem, hvor målet er å styrke pasientens uavhengighet og livskvalitet gjennom nært samarbeid og tilpassede omsorgsplaner. Denne tilnærmingen har ikke bare forbedret pasienttilfredsheten, men også redusert kostnadene ved helsetjenester, ved å utnytte lokalsamfunnets ressurser og nettverk. Buurtzorg viser hvordan innovativ tenkning kan transformere leveransen av helsehjelp, og gjøre den mer tilgjengelig, personlig og effektiv.

«Partnerskap for radikal innovasjon» tar for seg utfordringen med å innføre dyptgripende endringer som påvirker hele systemer, inkludert kulturelle og organisatoriske strukturer. Dette partnerskapet har systematisert prosessen for radikal innovasjon ved å introdusere nye løsninger gjennom samarbeid på tvers av offentlige og private sektorer. Ved å utfordre eksisterende ledelsesmodeller og tjenestedesign, demonstrerer partnerskapet hvordan innovasjon kan fremme fundamentale endringer og skape mer effektive og tilpasningsdyktige tjenester.

Innovasjon kan være en krevende, men også spennende prosess. Enten din avdeling, virksomhet eller kommune står overfor utfordringer som mangel på arbeidskraft, fraflytting, press på helsetjenester eller krav til bærekraft, kan de riktige verktøyene hjelpe deg å navigere i innovasjonslandskapet. Med riktig forberedelse, forståelse av omgivelsene og tilpasning underveis, kan du og dine kollegaer finne nye måter å løse gamle problemer på og gjøre innovasjonsreisen til en berikende opplevelse.

10:35 - 12:15

Kjell Arne gir næringslivsledere som ønsker å utvikle egen organisasjon verdifull innsikt i hvordan innovasjon og endring kan implementeres.

  • Forstå prosesser for implementering og tilpasning av nye praksiser i organisasjonen
  • Hør kritiske perspektiver på “ledelsesmotene” og strategier for endringsledelse

Jos deler innsikt og erfaring om hvordan man skaper en innovativ og velfungerende organisasjon uten mengder av administrasjon og byråkrati.

  • Hvordan skape suksess med selvstyrte team
  • Hvordan strategier kan strømlinjeforme administrative prosesser
  • Hvordan skape tillits- og innovasjonskultur

Kreativitet er evnen til å se muligheter og løse problemer på nye måter. World Economic Forum har kåret kreativitet til den viktigste lederegenskapen for morgendagens arbeidsliv.

  • Få innsikt som gir en konkurransefordel i en stadig mer kompleks og foranderlig verden
  • Konkrete verktøy for å optimalisere og frigjøre det kreative potensialet hos ansatte
12:15
Lunsj og god tur hjem

Torsdagskvelden
Velkomstdrikke fra 19:00

middag på Arendals lounge restaurant i sjøkanten - FLYT.
Inkludert i prisen, fordi samtalen på kvelden også også skaper utvikling.

fredag 10. JUNI
09:00 - 13:00

VI SER inn!
HVORDAN BYGGER VI FREMTIDENS ORGANISASJON? HVA FORVENTER VI AV VÅRE ANSATTE?